De website Unisono.be is een samenwerking van Sabam, PlayRight en SIMIM overeenkomstig het koninklijk besluit van 17 mei 2019. Deze website wordt gepubliceerd en online gezet door Sabam CV, ondernemingsnummer/BTW 0402.989.270 RPR Brussel, met maatschappelijke zetel in Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel. Het dagelijks beheer van de website en van het MyUnisono-platform wordt door Sabam CV waargenomen.

E-mail: info@unisono.be  
Telefoon: +32 2 286 82 11 
(hierna ‘Unisono’ of de ‘verkoper’ genoemd)

 

I. Algemene gebruiksvoorwaarden

1.    Algemene voorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van de algemene gebruiks- en verkoopsvoorwaarden (AGVV). Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden. De gebruiksvoorwaarden gelden voor alle huidige en toekomstige online diensten. PlayRight, Sabam en SIMIM kunnen deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

2.     Definities

Het “MyUnisono-platform” betreft het online platform waarop gebruikers de nodige licenties kunnen aanvragen en tariefsimulaties kunnen uitvoeren voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken waarvan Sabam de auteursrechten beheert, alsook voor het publiek gebruik van muziekopnames waarvan PlayRight en SIMIM de naburige rechten beheren.

De “aanvrager” is de gebruiker van het repertoire van Sabam, PlayRight en/of SIMIM, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via het MyUnisono-platform de hiervoor nodige toestemming(en) wenst te verkrijgen.

De “vertegenwoordiger” is de door de aanvrager-rechtspersoon aangestelde natuurlijke persoon die deze laatste kan aannemen.

De “online diensten” zijn alle diensten die door het MyUnisono-platform worden aangeboden.

“Schriftelijk” betreft alle communicatie tussen de aanvrager of vertegenwoordiger en Unisono, inclusief communicatie via elektronische wijze.

3.     Vertegenwoordiging van de aanvrager-rechtspersoon en aanstelling van andere aan de aanvrager verbonden personen

Indien de aanvrager een rechtspersoon is, dient deze zich te laten vertegenwoordigen door een natuurlijk persoon om toegang te krijgen tot het Unisono-platform. Hij heeft de mogelijkheid om een of meerdere natuurlijke personen aan te duiden om de aangiftes in te voeren.

Unisono behoudt zich echter steeds het recht voor om de relatie tussen de aanvrager en zijn vertegenwoordiger(s) te controleren en bijkomende informatie over de statuten van de rechtspersoon en zijn wettige vertegenwoordiging te vragen.

Unisono behoudt zich ook het recht voor om de inschrijving van een aanvrager-rechtspersoon te weigeren indien er onvoldoende bewijs is over de identiteit van de natuurlijke persoon die deze rechtspersoon mag vertegenwoordigen. De aanvrager zal daarvan per e-mail op de hoogte worden gebracht.

4.     Wijziging in de vertegenwoordiging van de aanvrager-rechtspersoon

De vertegenwoordiger(s) van de aanvrager-rechtspersoon mag (mogen) het MyUnisono-platform binnen de perken van de gebruiksvoorwaarden gebruiken.

Indien de aanvrager aan zijn vertegenwoordiger het recht wil ontnemen om het MyUnisono-platform te gebruiken, is hij verplicht Unisono daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Unisono zal hierna de account, die verbonden is aan het e-mailadres ingevoerd op naam van deze vertegenwoordiger, verwijderen. De gegevens die reeds werden ingevoerd op deze account kunnen overgezet worden op een andere bestaande account van de aanvrager of op een nieuwe account, indien gewenst door de aanvrager.

Unisono ontslaat zich van elke verantwoordelijkheid betreffende het gebruik van het MyUnisono-platform door de vertegenwoordiger als de aanvrager haar niet tijdig schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van een verandering.

5.     Registreren

De toegang tot bepaalde diensten is afhankelijk van de registratie van de gebruiker.

5.1 Registreren met e-mailadres

Om zich in te schrijven en gebruik te kunnen maken van het MyUnisono-platform dienen de gebruikers over een e-mailadres (met maximum 50 karakters) te beschikken. Elke wijziging van het e-mailadres dient aan Unisono te worden gemeld. Unisono kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-toegankelijk zijn van het MyUnisono-platform wegens een verandering van e-mailadres die haar niet werd meegedeeld. Bij de registratie dient de aanvrager zijn gegevens in te voeren alsook die van zijn vertegenwoordiger wanneer hij een rechtspersoon is. Alle persoonlijke gegevens zullen door Unisono worden behandeld in overeenstemming met haar beleid op het gebied van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, neergelegd in haar Privacy Policy.

5.2 Wachtwoord

Om toegang tot het MyUnisono-platform te krijgen, dienen de gebruikers over een wachtwoord te beschikken.

Na het inschrijvingsformulier te hebben ingevuld, ontvangt de aanvrager of in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger via het e-mailadres dat hij heeft opgegeven de bevestiging van zijn inschrijving bij het MyUnisono-platform samen met een login en een wachtwoord voor het eerste gebruik ervan.

Wanneer een van deze diensten voor de eerste maal gebruikt wordt, dient de gebruiker zijn gebruikersnaam, die overeenkomt met het e-mailadres dat hij heeft ingegeven, en het wachtwoord voor eerste gebruik, dat hij van Unisono gekregen heeft, in te voeren. Hij wordt daarna verzocht zijn wachtwoord te vervangen door een nieuw wachtwoord naar keuze. De gebruikersnaam en het gekozen wachtwoord dienen bij elk gebruik van de diensten ingevoerd te worden.

Dit wachtwoord is strikt persoonlijk en mag niet aan derden doorgegeven worden.

De aanvrager en de gebruikers verbinden zich ertoe Unisono onmiddellijk te verwittigen indien ze om een of andere reden denken dat het wachtwoord door een derde gekend is of op ongeoorloofde wijze gebruikt wordt. Unisono zal daarna aan de gebruiker vragen om een nieuw paswoord te kiezen via het geregistreerde e-mailadres. Unisono is niet verantwoordelijk indien de aanvrager of de gebruikers Unisono niet tijdig hebben gewaarschuwd en derden zich met een toegeëigend wachtwoord toegang tot het MyUnisono-platform verschaft hebben.

De verantwoordelijkheid voor het beheer en gebruik van dit wachtwoord berust ten volle bij de aanvrager en de gebruikers. Unisono kan niet aansprakelijk worden gesteld indien derden door middel van dit wachtwoord de verschillende onlinediensten van het MyUnisono-platform onrechtmatig gebruiken.

6.    Inloggen via e-mailadres, of via Facebook- of Google-account

6.1. E-mailadres

De gebruiker kan inloggen door middel van het gebruik van het e-mailadres opgegeven bij de registratie van zijn MyUnisono -account, en van het door hem zelf gekozen paswoord (zoals omschreven in punt 5.2 ‘Wachtwoord’).

Indien de gebruiker zich het door hem gekozen wachtwoord niet meer herinnert, dient de gebruiker via de site een nieuw wachtwoord aan te vragen. De gebruiker dient daartoe zijn e-mailadres in te geven.

Unisono zal het nieuwe tijdelijke paswoord per e-mail naar de gebruiker sturen. Unisono kan beslissen dat de kosten die dit met zich meebrengt, ten laste van de aanvrager zijn.

6.2. Facebook of Google

Het is voor de gebruiker ook mogelijk om in te loggen via zijn Facebook- of Google-account.

Indien het e-mailadres dat gelinkt is aan het Facebook- of Google-account, gekend is in de betrokken databank van Unisono, dan wordt de gebruiker automatisch ingelogd en heeft hij op die manier toegang tot zijn MyUnisono -account. Unisono zal in dit geval geen nieuwe bijkomende (persoons)gegevens ontvangen van Facebook of Google omtrent de gebruiker. Let er wel op dat het e-mailadres waarmee de gebruiker zich via zijn Facebook- of Google-account wenst aan te melden, hetzelfde e-mailadres is waarmee hij zijn MyUnisono-account heeft aangemaakt. Indien dit niet het geval is en het e-mailadres bij Unisono niet gekend is voor deze specifieke doeleinden, dan zal de gebruiker rechtstreeks naar de registratiepagina van Unisono doorverwezen worden. Op deze pagina zullen enkele velden reeds ingevuld zijn met de data die Unisono van Facebook of Google heeft ontvangen omtrent de gebruiker. Hierna zal de gebruiker zich verder dienen te registreren en de werkwijze te volgen zoals hierboven omschreven in punt 5 ‘Registreren’ om een account aan te maken, en om vervolgens gebruik te kunnen maken van het MyUnisono-platform.

De gegevens van de gebruiker die we in dit geval van Facebook of Google ontvangen zijn enkel de gegevens die terug te vinden zijn op het publieke profiel van de gebruiker zoals zijn naam, voornaam, en eventueel zijn profielfoto. Unisono zal verder geen andere gegevens ontvangen, ook niet het paswoord dat gebruikt werd om in te loggen via deze account.

Unisono zal ook niets posten op de betrokken Facebook- of Googleaccount van de gebruiker.

7.    Aansprakelijkheid van de aanvrager voor de niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden

De aanvrager en de gebruikers zijn ten volle verantwoordelijk voor de naleving van deze gebruiksvoorwaarden.

8.    Aansprakelijkheid van Unisono

a. Toegang en navigatie

Sabam neemt alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van deze website te waarborgen. Sabam kan echter geen absolute garantie geven. Daarom moeten onze acties beschouwd worden als een middelenverbintenis. 

Elk gebruik van deze website is altijd op eigen risico van de gebruiker. Sabam is dan ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of schadelijke elementen aanwezig op de website. 

Sabam behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website te beperken of de werking ervan op elk moment te onderbreken zonder voorafgaande kennisgeving.

b. Inhoud

De informatie op deze website is te goeder trouw opgesteld om uitleg te verschaffen over Unisono, het uniek platform dat overeenkomstig artikel XI.265 van het Wetboek van economisch recht en artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2019 houdende vaststelling van de nadere regels voor de administratieve vereenvoudiging voor de inning van auteursrechten en naburige rechten voor de openbare uitvoering van fonogrammen door PlayRight, Sabam en SIMIM samen werd opgericht. Indien zij toch onvolledig zou zijn of vergissingen zou bevatten kunnen PlayRight, Sabam en SIMIM hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Evenmin kunnen PlayRight, Sabam en SIMIM verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade, van welke aard ook, die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van of de toegang tot de website of die het gevolg is van of verband houdt met het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen op deze website.

Indien bepaalde inhoud van de website of het MyUnisono-platform in strijd is met de wet of de rechten van derden, of in strijd is met de goede zeden, vraagt Unisono u om haar zo snel mogelijk per e-mail te informeren, zodat zij passende maatregelen kan nemen.

PlayRight, Sabam en SIMIM mogen op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging de nodige wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen aan de informatie en het materiaal dat op deze website wordt vertoond.

Elke download van de website gebeurt altijd op risico van de gebruiker. Unisono kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het IT-systeem van de gebruiker, die volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker vallen.

9.    Ontvangst van factuur

De gebruiker van het MyUnisono-platform geeft zijn akkoord om de factuur met betrekking tot de gevraagde toestemming per e-mail te ontvangen.

10.    Intellectuele eigendomsrechten

Het materiaal dat op deze website kan geraadpleegd worden, met inbegrip van, zonder beperkingen, al het redactioneel materiaal, foto’s, illustraties en ander grafisch materiaal, en de namen, logo’s, handels- en dienstmerken zijn de materiële en intellectuele eigendom van PlayRight, Sabam en SIMIM, of van aan PlayRight, Sabam en SIMIM gelieerde vennootschappen of nog van derden met wie PlayRight, Sabam en SIMIM hiervoor licentie- of andere contracten hebben afgesloten, en kan beschermd zijn door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op de intellectuele eigendom. Het is niet toegelaten om het materiaal van onze website of een deel ervan te kopiëren, te herverzenden, verdelen, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden, te laten circuleren, bewerken of wijzigen. Wil u dit materiaal geheel of gedeeltelijk reproduceren of meedelen aan het publiek, dan moet u hiertoe over de uitdrukkelijke schriftelijke toelating van PlayRight, Sabam en SIMIM beschikken, tenzij dat volgens de desbetreffende wettelijke bepalingen ter zake niet noodzakelijk is.

Bedrijfsnamen, onderscheiden tekens, logo’s of tekeningen en modellen die op deze website eventueel voorkomen, kunnen beschermd zijn door intellectuele en industriële eigendomsrechten. Het is niet toegelaten dit beschermd materiaal vrij te gebruiken.

De databanken van PlayRight, Sabam en SIMIM, onder andere die van hun repertoire, die via deze website aan het publiek ter beschikking worden gesteld, zijn de exclusieve intellectuele eigendom van PlayRight, Sabam en SIMIM, zowel wat betreft de inhoud als de lay-out, structuur, samenstelling, indeling en taal.

Het is niet toegestaan deze databanken geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te kopiëren, te verzenden, te distribueren, te verspreiden, te verkopen, te publiceren, uit te geven, te doen circuleren, te bewerken of te wijzigen. Het is alleen toegelaten om de toegankelijke gegevens van deze databanken te raadplegen zonder ze te wijzigen. Voor elk exploitatie van deze databanken is dus de voorafgaande schriftelijke toelating van PlayRight, Sabam en SIMIM vereist, tenzij dit niet wettelijk verplicht is.

De automatische aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan onder geen enkel beding worden geïnterpreteerd in de zin van of gelijkgesteld worden aan het verkrijgen van een licentie of ander gebruiksrecht op de informatie, gegevens, producten of diensten beschermd door het intellectueel of industrieel eigendomsrecht.

11.     Links

11.1 Aanbrengen van een hyperlink naar de website van Unisono

Indien u op uw eigen website een hyperlink wil aanbrengen naar de website van Unisono moet u hiervoor over de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming beschikken. U kunt uw verzoek sturen naar de webmaster.
 
11.2 Links naar websites beheerd door derden

De website van Unisono bevat links naar websites die niet onder toezicht van PlayRight, Sabam en SIMIM staan. PlayRight, Sabam en SIMIM controleren deze websites en de inhoud die erop terug te vinden is niet. PlayRight, Sabam en SIMIM dragen geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites.

12.    Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden worden beheerst en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die eruit kunnen ontstaan.

13.    Algemene bepalingen 

Unisono behoudt zich het recht voor om de website, het MyUnisono-platform en de bijbehorende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat zij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld. 

In geval van overtreding van de AGVV door de gebruiker, behoudt Unisono zich het recht voor om passende sanctie- en herstelmaatregelen te treffen. Unisono behoudt zich in het bijzonder het recht voor om de gebruiker tijdelijk of permanent de toegang tot het MyUnisono-platform of onze diensten te ontzeggen. Deze maatregelen kunnen zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Ze kunnen niet de verantwoordelijkheid van Unisono impliceren of aanleiding geven tot enige vorm van compensatie. 

De onwettigheid of totale of gedeeltelijke nietigheid van een bepaling van onze algemene gebruiksvoorwaarden (AGV) heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In dat geval heeft Unisono het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van vergelijkbare strekking.
 

II. Algemene verkoopsvoorwaarden

1.    Toepassingsgebied 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de ‘AVV’) bepalen de wederzijdse rechten en verplichtingen bij aankoop van diensten op het MyUnisono-platform door een aanvrager. 

De AVV geven uitdrukking aan alle verplichtingen van de partijen. De aanvrager wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Anders zal zijn bestelling niet worden gevalideerd. 

Bij wijze van uitzondering kan van de bepalingen van de AVV worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop ze betrekking hebben en hebben geen invloed op de toepassing van de overige bepalingen van de AVV. 

Unisono behoudt zich het recht voor om de AVV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na deze datum. 

2.     Online aangeboden diensten 

Via de website en het MyUnisono-platform presenteert de verkoper de online verkochte diensten aan de aanvrager. 

De diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid aangeboden. In geval van fouten of weglatingen in de presentatie kan Unisono echter niet aansprakelijk worden gesteld. 

De diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid. 
Prijzen en belastingen worden gespecificeerd per online aangeboden dienst, via de website en het MyUnisono-platform. 

3.     Prijzen 

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen door ze online te publiceren. 

Alleen de aangegeven tarieven en de op het moment van de bestelling geldende belastingen zijn van toepassing. 

De prijzen zijn aangegeven in euro. 

Het (voorlopig) totale bedrag van de bestelling (inclusief belastingen) wordt aangegeven vóór de uiteindelijke validatie van de bestelling. Let wel, er kunnen nog bepaalde parameters ontbreken voor een definitieve berekening van de prijs. Het definitief te betalen bedrag kan afwijken van het aangegeven bedrag en dit conform de algemene voorwaarden zoals ze terug te vinden zijn op de website en op het MyUnisono-platform.

4.     Online bestelling

De aanvrager heeft de mogelijkheid om de bestelling online in te vullen door middel van een elektronisch formulier. Door dit formulier in te vullen, aanvaardt de aanvrager de prijs en de beschrijving van de diensten.  

Let wel, er kunnen nog bepaalde parameters ontbreken voor een definitieve berekening van de prijs. Het definitief te betalen bedrag kan afwijken van het geraamde bedrag en dit conform de algemene voorwaarden zoals ze terug te vinden zijn op de website en op het MyUnisono-platform.

Om zijn bestelling te valideren, moet de aanvrager deze AGVV aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken. 

De aanvrager zal bepaalde persoonlijke gegevens moeten opgeven om de betaling te kunnen uitvoeren: zijn betalingsgegevens (bv. bankrekening- of kredietkaartnummer), IP-adres, internetbrowser en type computer, voor- en achternaam, e-mailadres, adres, factuurgegevens, informatie over de gekochte dienst, eventueel andere persoonlijke gegevens die actief worden verstrekt, bv. per post en telefoon. 

Deze gegevens zullen worden doorgegeven aan een derde, de nv Unifiedpost Payments - houder van een licentie voor betalingsdiensten - zodat de betaling kan worden uitgevoerd. Deze persoonlijke gegevens zullen echter worden behandeld in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake privacy en in het bijzonder in overeenstemming met het privacybeleid van zowel Unisono https://www.unisono.be/nl/privacy-policy-unisono als Unifiedpost https://www.unifiedpost.com/nl-be/privacy-cookie-policy

Elke uitwisseling met de verkoper kan plaatsvinden via het door de aanvrager opgegeven e-mailadres. 

Daarnaast zal de aanvrager de betaalwijze moeten kiezen en valideren. 

De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de aanvrager te blokkeren in geval van niet-betaling, een foutief adres of een ander probleem op de rekening van de aanvrager totdat dit probleem is opgelost. 

5.     Bevestiging en betaling van de bestelling 

De bestelde diensten kunnen niet worden uitgevoerd voordat de integrale betaling van de bestelling is ontvangen. 

a.    Betaling 

De aanvrager voert de betaling uit op het moment van de uiteindelijke validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betalingsmethode. Deze validatie neemt de plaats in van een handtekening. 

De aanvrager garandeert de verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de informatie die hij daartoe verstrekt het bewijs is van de instemming met de verkoop en met de betaling van de voor de bestelling verschuldigde bedragen. 

De verkoper behoudt zich ook het recht voor om een bestelling te weigeren van een aanvrager die niet of slechts gedeeltelijk heeft betaald voor een eerdere bestelling of met wie een betalingsgeschil gaande zou zijn.

b.    Bevestiging 

Na ontvangst van de validatie van de aankoop, vergezeld van de betaling, stuurt de verkoper de aanvrager een bevestiging van de aankoop van de dienst en een factuur. Unisono behoudt zich het recht voor om desgevallend een supplementfactuur te verzenden indien naderhand blijkt dat het effectief verschuldigd bedrag hoger ligt dan hetwelk reeds betaald werd.

Als een dienst niet beschikbaar is, zal de verkoper de aanvrager zo snel mogelijk per e-mail informeren om deze te vervangen of de bestelling van deze dienst te annuleren en eventueel de bijbehorende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft. 

6.    Bewijs 

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de aanvrager en de verkoper kunnen worden bewezen dankzij de geautomatiseerde registers die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van de verkoper worden bijgehouden. Bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager, met name als bewijsmiddel. 

7.    Garanties 

De verkoper garandeert de conformiteit van de diensten met het contract in overeenstemming met de wet die van kracht is op het moment van het sluiten van het contract. 

8.    Herroepingsrecht

In overeenstemming met de artikelen VI.47 en volgende van het Wetboek van economisch recht beschikt de aanvrager, indien hij een consument is, over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de bestelling wordt gedaan, om zijn bestelling in te trekken en te annuleren. 

De aanvrager erkent dat hij zijn herroepingsrecht verliest indien de dienst volledig uitgevoerd wordt vooraleer de herroepingstermijn verstreken is. 

Een schriftelijk verzoek tot annulering moet vóór het verstrijken van de herroepingstermijn worden gestuurd: 

 • Per post, door dit formulier naar onderstaand adres te sturen: 
  Unisono 
  Aarlenstraat 75-77 
  1040 Brussel 
  België 
   
 • Of via het contactformulier dat beschikbaar is op ons online platform. 

9.    Fraude 

De aanvrager verbindt zich ertoe het online platform en de hem ter beschikking gestelde betaaldienst op een niet-frauduleuze manier te gebruiken, met name door geen gebruik te maken van een verloren of gestolen kredietkaart. 

10.    Overmacht 

Als de verkoper door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil om geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd de bestelling uit te voeren, is er sprake van overmacht. 

In geval van overmacht is de verkoper gerechtigd de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. 

Als de overmacht meer dan 90 dagen zonder onderbreking duurt, heeft elk van de partijen bij het contract het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de verkoper uitgevoerde diensten worden niettemin proportioneel aan de aanvrager gefactureerd.

11.     Onafhankelijkheid van de clausules 

De onwettigheid of totale of gedeeltelijke nietigheid van een bepaling van deze AVV heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. De verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of nietige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van vergelijkbare strekking. 

12.    Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

Deze AVV worden beheerst door het Belgische recht. 

In geval van een geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de verkoper.

Contact Unisono