Uniek Platform Unisono

Artikel XI.265 van het Wetboek van economisch recht voorziet o.a. dat de Koning alle maatregelen van administratieve vereenvoudiging van de inning van de door de beheersvennootschappen beheerde rechten kan bepalen, zoals het oprichten van een uniek platform, of het instellen van een unieke factuur.

Artikel 1 van het Koninklijk besluit van 17 mei 2019 houdende vaststelling van de nadere regels voor de administratieve vereenvoudiging voor de inning van auteursrechten en naburige rechten voor de openbare uitvoering van fonogrammen bepaalt onder meer dat de beheersvennootschappen die de auteursrechten en de naburige rechten op de openbare uitvoering van fonogrammen beheren in een uniek platform voor de inning van voornoemde rechten dienen te voorzien.

In dat kader creëerden Playright CV, Sabam CV en SIMIM CV het uniek platform Unisono (hierna aangeduid als “Unisono”). Het dagelijks beheer van het uniek platform Unisono wordt door Sabam CV waargenomen.

 

Inleiding

Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die:

- Sabam, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers – Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs, een coöperatieve vennootschap, met hoofdzetel te Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel en geregistreerd bij het Rechtspersonenregister RPR Brussel onder het nummer BE 0402.989.270,

- PlayRight, een coöperatieve vennootschap, met maatschappelijke zetel te Belgicalaan 14, 1080 Brussel en geregistreerd bij het Rechtspersonenregister RPR Brussel onder het nummer BE 0440.736.227, en

- SIMIM, Société de l’Industrie Musicale – Muziek Industrie Maatschappij, een coöperatieve vennootschap, met hoofdzetel te Almaplein 3- B5, 1200 Brussel en geregistreerd bij het Rechtspersonenregister RPR Brussel onder het nummer BE 0455.701.466,

(optredend als gegevensbeheerders en hierna aangeduid als “We”, “Onze” en “Ons”) onder meer via de website http://www.unisono.be (hierna aangeduid als de “Website”) en via andere middelen (mailings, e-mails, telefonisch contact, uitwisselingen met onze zusterverenigingen,…) verzamelt, de reden waarom We dergelijke persoonsgegevens verzamelen en verwerken, op welke rechtsgrondslag, en de manier waarop We omgaan met persoonsgegevens die u Ons verstrekt en persoonsgegevens die We over u te weten komen naar aanleiding van dit verzamelen door ons. Uw gebruik van de Website en uw verschillende contacten met Unisono impliceren uw erkenning van deze Privacyverklaring.

 

Rechtsgrondslag

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 6, 1, a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna genoemd “AVG”), of op basis van de noodzaak voor de uitoefening van een contract waarbij de betrokkene partij is (artikel 6, 1, b van de AVG), of op basis van de noodzaak van de verwerkingen voor de uitoefening van onze taak van algemeen belang (artikel 6, 1, e) van de AVG).

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van deze verwerking vóór de intrekking van de toestemming.

 

Verzamelde persoonsgegevens

We verzamelen op verschillende manieren persoonsgegevens over u (hierna aangeduid als “Persoonsgegevens”):

 • Door rechtstreeks bij u informatie te verzamelen: door registratie en verzending van informatie die u op bepaalde pagina’s van de Website wilt invoeren, tijdens een contact (via de telefoon, e-mail, mondeling of schriftelijk) met Unisono of onder meer tijdens het gebruik van de verschillende diensten en hulpmiddelen die Unisono u ter beschikking stelt;
 • In het kader van het beheer van licenties of juridische dossiers of via onze vennoten in het kader van het beheer van een specifiek dossier;

Deze Persoonsgegevens moeten worden verstrekt om Ons in staat te stellen de verwerking uit te voeren, zoals hieronder vermeld. Deze Persoonsgegevens omvatten identificatiegegevens: uw voor- en achternaam, wachtwoord, geboortedatum of leeftijd, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit, rijksregisternummer, taal, persoonlijk of professioneel adres, persoonlijk of professioneel e-mailadres, persoonlijk of professioneel mobiel of ander telefoonnummer, de contactgegevens van de persoon aan wie u een volmacht geeft, uw activiteit, uw beroep; uw gegevens in verband met de bankrekening en het e-account; uw gegevens als organisator van evenementen; uw gegevens in verband met de werken: titel, namen en voornamen van de rechthebbenden, namen en voornamen van de uitvoerders; de facturatiegegevens: facturatieadres, btw van de klanten, bankrekening; uw berichten, of andere persoonsgegevens of contactinformatie die u Ons verstrekt. We kunnen ook vragen om uw opmerkingen, suggesties of andere informatie met betrekking tot de Website, Onze diensten, of Onze bedrijven. Andere specifieke soorten informatie kunnen worden gevraagd in verband met wedstrijden, verlotingen of andere marketingactiviteiten, waaronder het uploaden van tekst, video- of audiocontent.

 

 • Via cookies. Meer informatie over cookies vindt u hieronder.

 

Gebruik van Persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in de mate die nodig is om Ons, in het kader van onze statutaire en wettelijke opdrachten om als beheersvennootschappen auteurs- en naburige rechten te innen en te verdelen, toe te laten:

 • toelatingslicenties te verlenen en auteursrechten en naburige rechten te innen voor het gebruik van het repertoire van PlayRight, Sabam en/of SIMIM, (XI.265 van Boek XI “Intellectuele eigendom” van het Wetboek van economisch recht –artikel 1 tot 3 KB 17 mei 2019 - artikel 6, 1, a, b en e van de AVG);
 • aan de betrokken of gemachtigde personen  en aan de andere betrokken beheersvennootschappen  de financiële afrekeningsgegevens met betrekking tot de werken van het nationale en internationale repertoire van PlayRight, Sabam en/of SIMIM mee te delen (artikel XI. 252; XI. 260, XI. 269 en XI. 270 van Boek XI “Intellectuele eigendom” van het Wetboek van economisch recht – artikel 6, 1, a, b en e van de AVG);
 • uw gegevens te verwerken in het kader van het beheer van de wettelijke licenties (artikel XI.229 tot XI.245 van Boek XI “Intellectuele eigendom” van het Wetboek van economisch recht – artikel 6, 1, a, b en e van de AVG);
 • de signalisaties in verband met de uitvoering van werken van het Sabam-, PlayRight- en SIMIMrepertoire te verwerken (artikel 6, 1, a, b en e van de AVG). De signalisatie stelt Unisono in staat om het overzicht van de uitgevoerde werken te controleren en de geïnde auteursrechten aldus correct af te rekenen aan de rechthebbenden van de beschermde werken die werden uitgevoerd;
 • te reageren op uw directe verzoek, zoals beschreven op het moment dat Wij uw Persoonsgegevens verzamelen of zoals anderszins beschreven aan u voorafgaand aan het gebruik van uw Persoonsgegevens (artikel 6, 1, a, b en e van de AVG);
 • uw gebruik van de Website te beheren, inclusief, om de inhoud van onze website te verbeteren en eventueel om u te contacteren met betrekking tot het uniek platform Unisono (artikel 6, 1, a en e van de AVG);
 • u via e-mail/post/sms nieuwsbrieven, mailings, persberichten of andere marketinginformatie te sturen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent (artikel 6, 1, a, b en e van de AVG);
 • uw gegevens te verwerken voor doeleinden van legitiem belang. Bijvoorbeeld uw gegevens verzamelen wanneer u het gebouw van Sabam betreedt, u informeren over nieuwe licenties, u informeren over nieuwe of evoluerende auteursrechtelijke kwesties, …

We kunnen de Persoonsgegevens die u verstrekt combineren met andere persoonsgegevens die We uit andere bronnen over u hebben verkregen voor dezelfde doeleinden, ook als u uw informatie aan ons hebt verstrekt op andere plaatsen of via een ander medium (zoals socialemediakanalen). Deze bronnen zijn: de databases, visitekaartjes, SIS, de systemen Verint en Norriq, de sociale netwerken (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, Google+), Mailchimp, Outlook, de databases van Roularta en Graydon, het webcrawlingsysteem (Procit), de websites, de organisatoren van evenementen, de servers van Sabam, de playlists van de zenders en concerten, de klanten, afgevaardigden, de Kruispuntbank van Ondernemingen, Oracle Finance, de betrokkenen.

We mogen uw Persoonsgegevens niet gebruiken voor nieuwe doeleinden die tot nu toe niet zijn voorzien in deze Privacyverklaring, behalve op basis van een toepasselijke wettelijke toestemming. In elk geval zullen We u informeren over een dergelijke wijziging van deze Privacyverklaring vooraleer We Persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken. In het geval van op toestemming gebaseerde activiteiten, zullen Wij uw Persoonsgegevens niet voor dergelijke nieuwe doeleinden verwerken zonder eerst uw toestemming te hebben verkregen.

Bijzondere categorie persoonsgegevens

We zullen geen bijzondere categorie van persoonsgegevens met betrekking tot u verzamelen of verwerken. De bijzondere categorieën Persoonsgegevens omvatten gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of andere soortgelijke overtuiging blijkt, het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens voor het identificeren van een natuurlijke persoon, de gezondheid, het seksleven of de seksuele geaardheid.

 Direct marketing

We zullen uw Persoonsgegevens niet gebruiken voor direct marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, behalve waar toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

Als u op enig moment besluit geen commerciële of promotionele informatie van Ons te ontvangen, kunt u zich kosteloos en zonder opgave van redenen afmelden voor direct marketingcampagnes en kunt u zich verzetten tegen de toekomstige verwerking van uw Persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden door Ons een e-mail te sturen via info@unisono.be en “opt-out” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail. U kunt ook de opt-outprocedure gebruiken die wordt vermeld in elk promotioneel bericht dat u van Ons ontvangt.

Opgelet: als u zich afmeldt van het ontvangen van promotionele berichten van Ons, voorkomt dit niet dat u informatie ontvangt die betrekking heeft op een contract dat u mogelijk met Ons bent aangegaan.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

We zullen geen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen, waaronder profiling, behalve wanneer dit is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving. In dat geval zullen We u informeren over de logica van de beslissing en over de betekenis en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor u.

 

 

Persoonsgegevens delen en doorgeven aan derde landen

We zullen uw Persoonsgegevens niet beschikbaar stellen aan derden en zullen de Persoonsgegevens niet openbaar maken, tenzij dergelijke doorgiften gebaseerd zijn op een specifieke toestemming, of noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract dat is aangegaan tussen u en Ons, of wanneer deze doorgifte van Persoonsgegevens anderszins is toegestaan of verplicht is bij wet of op bevel van een overheidsinstantie of gerechtelijke instantie.

Als onderdeel van onze opdracht om de auteurs- en naburige rechten te innen en verdelen, geven We uw Persoonsgegevens door aan de volgende ontvangers: filialen, partners, zusterverenigingen waarmee we vertegenwoordigingsovereenkomsten hebben afgesloten, , hostingprovider, leverancier, onderaannemers, dienstverleners die gespecialiseerd zijn in het drukken van briefpost en het versturen van briefpost of in het verzenden van mailings via e-mail, contractanten in het kader van algemene overeenkomsten, overheidsdiensten, fiscale en sociale administraties, openbare controle-instanties zoals de controledienst van de beheersvennootschappen, advocaten van Unisono, deurwaarders, adviseurs van Unisono, boekhouders, commissarissen van de rekeningen, bankinstellingen, enz.  

Houd er rekening mee dat wanneer uw Persoonsgegevens worden doorgegeven aan verwerkers of derden buiten de Europese Economische Ruimte in landen die volgens de Europese Commissie geen adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens waarborgen, Wij ervoor zullen zorgen dat passende maatregelen worden geïmplementeerd in overeenstemming met de toepasselijke nationale en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt een kopie krijgen van de passende waarborgen die werden geïmplementeerd of informatie over waar ze beschikbaar zijn gesteld door Ons een e-mail te sturen via dpo@unisono.be.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of een ander apparaat worden geplaatst door websites die u bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites te laten werken, of efficiënter te laten werken, en om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de website.

Algemene informatie over de gebruikte cookies

Deze Website gebruikt cookies om uw ervaring van de website als gebruiker te verbeteren, uw taalvoorkeuren op te slaan, uw gebruik van de Website te analyseren via Google Analytics, om uw voorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers en om de effectiviteit van de inhoud van onze website te meten. Door cookies te gebruiken, kunnen we onze website ook optimaliseren en een beter overzicht krijgen van de interesses van onze gebruikers, zonder dat we informatie hoeven te verzamelen om hen te identificeren. Wanneer u onze Website voor de eerste keer bezoekt, zal de startpagina informatie tonen over privacy en de respectieve bewoording met betrekking tot de toestemming voor het gebruik van cookies via een "cookiebanner". Als u actief gebruik blijft maken van de Website en niet actief bezwaar maakt tegen het gebruik van cookies, stemt u in met ons gebruik van cookies en wordt deze toestemming in uw browser opgeslagen, zodat de informatie niet op elke pagina van de Website hoeft te worden herhaald. Als de toestemming in uw browser ontbreekt (bv. als u uw cookies hebt verwijderd), verschijnt de "cookiebanner" met privacyinformatie opnieuw wanneer u de Website opnieuw bezoekt. We kunnen bepaalde technisch noodzakelijke cookies installeren en gebruiken, waarvoor dus geen voorafgaande toestemming van u nodig is. We kunnen ook gebruik maken van sessiecookies, die automatisch worden verwijderd aan het einde van uw sessie en waarvoor ook geen voorafgaande toestemming van u nodig is. Andere cookies (zoals cookies om de navigatie-ervaring te verbeteren door bepaalde gegevens bij te houden - waardoor u dergelijke gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren bij elke verbinding - en door de inhoud van de Website aan te passen aan uw voorkeuren) kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt op basis van uw toestemming. U vindt alle relevante informatie over de cookies die door deze Website worden gebruikt in de onderstaande tabel.

 

Naam Cookie

Categorie van opgeslagen informatie

Doel

Domein

Type Cookie

Bewaartijd

Met betrekking tot het volgen van de gebruiker

Mededeling aan derden

Privacybeleid van derde

_utma, utmb, _utmc, _utmt, _utmz (cookies Google Analytics)

 

Zie hieronder

Zie hieronder

Zie hieronder

Zie hieronder

Zie hieronder

Zie hieronder

Zie hieronder

Zie hieronder

 

Aanvullende informatie over specifieke cookies

Unisono gebruikt alleen first-party cookies, d.w.z. cookies die worden aangemaakt en beheerd door de website van Unisono zelf.

 Google Analytics: __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz

Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een tool voor het analyseren van webgegevens van Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt cookies om Ons te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. Niet-functionele cookies die worden gebruikt om gegroepeerde statistische informatie te verzamelen en om rapporten aan te maken over hoe gebruikers de website bezoeken, zonder de gebruikers persoonlijk te identificeren. Ze hebben tot doel de website en de aan de gebruikers aangeboden diensten te verbeteren. Een van deze cookies die op onze website wordt gebruikt, is een sessiecookie (__utmc) van beperkte duur die na elke sessie automatisch wordt verwijderd. De andere gebruikte cookies zijn permanente cookies die voor langere tijd op de harde schijf van de computer of een ander apparaat van de gebruiker worden opgeslagen, zelfs na het afsluiten van de sessie. Permanente cookies blijven op het apparaat gedurende de duur die is opgegeven in de cookie of totdat ze door de gebruiker worden verwijderd.

 

 

 

Hoe voorkomen dat cookies worden ingesteld

U kunt voorkomen dat cookies worden ingesteld door uw browser aan te passen. De meeste webbrowsers bieden via de browserinstellingen namelijk enige controle over de meeste cookies. Ga naar http://www.allaboutcookies.org  voor meer informatie over hoe u voorkomt dat cookies worden ingesteld.

In dat geval is het echter mogelijk dat bepaalde functies van de Website niet goed werken en dat sommige functionaliteiten van de Website niet langer voor u beschikbaar zijn.

Hoe cookies verwijderen/deactiveren

Om alle cookies die op uw computer zijn ingesteld te verwijderen/deactiveren, kunt u in de meeste webbrowsers het gebruik van cookies volledig uitschakelen of cookies die door specifieke domeinen/websites zijn aangemaakt, verwijderen. Raadpleeg de hulppagina van uw browser voor meer informatie over hoe u dit kunt doen:


U kunt het verzamelen en gebruiken van gegevens (cookies en IP-adres) door Google specifiek verhinderen voor elke website die u bezoekt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

 

Delen op sociale netwerken

We maken gebruik van een sociale plug-in om u in staat te stellen de informatie van de Website te delen op Twitter, LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram en Google via de “Deel”-knoppen.

Om redenen van gegevensbescherming hebben we er bewust voor gekozen om op onze Website geen gebruik te maken van directe sociale netwerkplug-ins. In plaats daarvan maken we gebruik van een alternatieve technische oplossing die u in staat stelt om te beslissen of en wanneer u gegevens doorstuurt naar de exploitanten van sociale netwerken. Wanneer u de Website bezoekt, worden gegevens dus nooit automatisch naar een sociaal netwerk verzonden. Pas als u zelf actief op de betreffende knop klikt, maakt uw webbrowser verbinding met de servers van het sociale netwerk, d.w.z. als u op elementen klikt en vervolgens op het pictogram van het sociale netwerk, geeft u aan dat u ermee instemt dat uw browser verbinding maakt met de servers van het sociale netwerk en gebruiksgegevens verstuurt naar de exploitant van dat sociale netwerk, ongeacht of u al dan niet een abonnee van dat sociale netwerk bent.

We hebben geen invloed op de aard of omvang van de gegevens die sociale netwerken dan kunnen verzamelen. Voor informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door sociale netwerken en over uw rechten op gegevensbescherming en relevante configuratie-instellingen, raadpleegt u de respectieve gegevensbeschermingsadviezen van de sociale netwerken.

Links naar websites van derden

Op bepaalde delen van deze Website kunnen We koppelingen naar websites van derden plaatsen, die niet onderworpen zijn aan deze Privacyverklaring. Deze koppelingen worden verstrekt voor uw gemak; wees u er echter van bewust dat Wij geen controle hebben over dergelijke derden of hun websites en dat deze derden een andere privacyverklaring zullen hebben die van toepassing is op informatie die van u wordt verzameld wanneer u zich op de websites van die derden bevindt. We raden u aan de privacyverklaringen van alle websites zorgvuldig te lezen voordat u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt.

 Opslagduur

We zullen uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de verwezenlijking van de hierboven beschreven doeleinden of zoals vereist door de wet, met inachtneming van de volgende criteria: wetgeving, wettelijke voorschriften, gebruiken en sectornormen voor beheersvennootschappen.

Beveiliging en vertrouwelijkheid

We hebben technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd in overeenstemming met de standaardpraktijken in de sector om een passend beveiligingsniveau voor de verwerkte Persoonsgegevens te waarborgen. Beveiliging vereist echter inspanningen van alle betrokken actoren. We raden u dan ook aan om bij te dragen aan deze inspanningen door zelf passende beveiligingsmaatregelen te nemen, waaronder het gebruik van sterke wachtwoorden en het vertrouwelijk houden van alle gebruikersnamen en wachtwoorden (indien van toepassing).

Kinderen op de Website

Deze Website is niet bedoeld voor of gericht op kinderen onder de 16 jaar. We verzamelen niet bewust informatie van dergelijke personen. Als u denkt dat uw kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via dpo@unisono.be.


Uw rechten

U kunt te allen tijde gebruik maken van uw recht om toegang te vragen tot of rectificatie te vragen van, en, in voorkomend geval, de verwijdering te vragen van alle Persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking of om een beperking van de verwerking verzoeken en een recht op overdraagbaarheid van gegevens genieten (in voorkomend geval), in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, door een ondertekend aanvraagformulier met een kopie van uw identiteitskaart, paspoort of ander identiteitsbewijs naar dpo@unisono.be te sturen, of schriftelijk naar Unisono, DPO, Aarlenstraat 75-77 te 1040 Brussel.

Indien van toepassing hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit een invloed heeft op de rechtmatigheid van de op toestemming gebaseerde verwerking voorafgaand aan die intrekking.

Als betrokkene hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (met name in de lidstaat van de Europese Unie van uw gebruikelijke woonplaats, uw werkplek of de plaats waar de schending zich heeft voorgedaan) als u van mening bent dat de verwerking van Persoonsgegevens die betrekking op u hebben in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Gegevensbeschermingsfunctionaris

We hebben een gegevensbeschermingsfunctionaris aangesteld, met de volgende contactgegevens: dpo@unisono.be, Unisono, DPO, Aarlenstraat 75-77 te 1040 Brussel.

U kunt Onze gegevensbeschermingsfunctionaris contacteren voor alle kwesties die verband houden met de verwerking van uw Persoonsgegevens en met de uitoefening van uw rechten op grond van de toepasselijke nationale en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Ingangsdatum en wijzigingen

Deze Privacyverklaring is van kracht sinds 30 december 2019. We behouden ons het recht voor delen van deze Privacyverklaring – te allen tijde en volledig naar eigen goeddunken – te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. U dient deze pagina regelmatig te bezoeken om de meest recente versie van deze Privacyverklaring te lezen, aangezien uw verdere gebruik van deze Website of verdere contacten met Unisono na het aanbrengen van wijzigingen aan deze voorwaarden betekent dat u deze wijzigingen erkent.

Hartelijk dank voor uw bezoek.

Neem contact op met Unisono