1. Algemene voorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden. De gebruiksvoorwaarden gelden voor alle huidige en toekomstige online diensten. PlayRight, Sabam en SIMIM kunnen deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

2. Definities

Het “MyUnisono-platform” betreft het online platform waarop gebruikers de nodige licenties kunnen aanvragen en tariefsimulaties kunnen uitvoeren voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken waarvan Sabam de auteursrechten, en PlayRight en SIMIM de naburige rechten beheren.

De “aanvrager” is de gebruiker van het repertoire van Sabam, PlayRight en/of SIMIM, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via het MyUnisono-platform de hiervoor nodige toestemming(en) wenst te verkrijgen.

De “vertegenwoordiger” is de door de aanvrager-rechtspersoon aangestelde natuurlijke persoon die deze laatste kan aannemen.

De “online diensten” zijn alle diensten die door het MyUnisono-platform worden aangeboden.

“Schriftelijk” betreft alle communicatie tussen de aanvrager of vertegenwoordiger en Unisono, inclusief communicatie via elektronische wijze.

3. Vertegenwoordiging van de aanvrager-rechtspersoon een aanstelling van andere aan de aanvrager verbonden personen

Indien de aanvrager een rechtspersoon is, dient deze zich te laten vertegenwoordigen door een natuurlijk persoon om toegang te krijgen tot het Unisono-platform. Hij heeft de mogelijkheid om een of meerdere natuurlijke personen aan te duiden om de aangiftes in te voeren.

Unisono behoudt zich echter steeds het recht voor om de relatie tussen de aanvrager en zijn vertegenwoordiger(s) te controleren en bijkomende informatie over de statuten van de rechtspersoon en zijn wettige vertegenwoordiging te vragen.

Unisono behoudt zich ook het recht voor om de inschrijving van een aanvrager-rechtspersoon te weigeren indien er onvoldoende bewijs is over de identiteit van de natuurlijke persoon die deze rechtspersoon mag vertegenwoordigen. De aanvrager zal daarvan per e-mail op de hoogte worden gebracht.

4. Wijziging in de vertegenwoordiging van de aanvrager-rechtspersoon

De vertegenwoordiger(s) van de aanvrager-rechtspersoon mag (mogen) het MyUnisono-platform binnen de perken van de gebruiksvoorwaarden gebruiken.

Indien de aanvrager aan zijn vertegenwoordiger het recht wil ontnemen om het MyUnisono-platform te gebruiken, is hij verplicht Unisono daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Unisono zal hierna de account, die verbonden is aan het e-mailadres ingevoerd op naam van deze vertegenwoordiger, verwijderen. De gegevens die reeds werden ingevoerd op deze account kunnen overgezet worden op een andere bestaande account van de aanvrager of op een nieuwe account, indien gewenst door de aanvrager.

Unisono ontslaat zich van elke verantwoordelijkheid betreffende het gebruik van het MyUnisono-platform door de vertegenwoordiger als de aanvrager haar niet tijdig schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van een verandering.

5. Registreren

5.1 Registreren met e-mailadres

Om zich in te schrijven en gebruik te kunnen maken van het Unisono-platform dienen de gebruikers over een e-mailadres (met maximum 50 karakters) te beschikken. Elke wijziging van het e-mailadres dient aan Unisono te worden gemeld. Unisono kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-toegankelijk zijn van het Unisono-platform wegens een verandering van e-mailadres die haar niet werd meegedeeld. Bij de registratie dient de aanvrager zijn gegevens in te voeren alsook die van zijn vertegenwoordiger wanneer hij een rechtspersoon is. Alle persoonlijke gegevens zullen door Unisono worden behandeld in overeenstemming met haar beleid op het gebied van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, neergelegd in haar « Privacy Policy ».

5.2 Wachtwoord

Om toegang tot het MyUnisono-platform te krijgen, dienen de gebruikers over een wachtwoord te beschikken.

Na het inschrijvingsformulier te hebben ingevuld, ontvangt de aanvrager of in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger via het e-mailadres dat hij heeft opgegeven de bevestiging van zijn inschrijving bij het MyUnisono-platform samen met een login en een wachtwoord voor het eerste gebruik ervan.

Wanneer een van deze diensten voor de eerste maal gebruikt wordt, dient de gebruiker zijn gebruikersnaam, die overeenkomt met het e-mailadres dat hij heeft ingegeven, en het wachtwoord voor eerste gebruik, dat hij van Unisono gekregen heeft, in te voeren. Hij wordt daarna verzocht zijn wachtwoord te vervangen door een nieuw wachtwoord naar keuze. De gebruikersnaam en het gekozen wachtwoord dienen bij elk gebruik van de diensten ingevoerd te worden.

Dit wachtwoord is strikt persoonlijk en mag niet aan derden doorgegeven worden.

De aanvrager en de gebruikers verbinden zich ertoe Unisono onmiddellijk te verwittigen indien ze om een of andere reden denken dat het wachtwoord door een derde gekend is of op ongeoorloofde wijze gebruikt wordt. Unisono zal daarna aan de gebruiker vragen om een nieuw paswoord te kiezen via het geregistreerde e-mailadres. Unisono is niet verantwoordelijk indien de aanvrager of de gebruikers Unisono niet tijdig hebben gewaarschuwd en derden zich met een toegeëigend wachtwoord toegang tot het MyUnisono-platform verschaft hebben.

De verantwoordelijkheid voor het beheer en gebruik van dit wachtwoord berust ten volle bij de aanvrager en de gebruikers. Unisono kan niet aansprakelijk worden gesteld indien derden door middel van dit wachtwoord de verschillende onlinediensten van het MyUnisono-platform onrechtmatig gebruiken.

6.    Inloggen via e-mailadres, of via Facebook- of Google-account

6.1. E-mailadres

De gebruiker kan inloggen door middel van het gebruik van het e-mailadres opgegeven bij de registratie van zijn MyUnisono -account, en van het door hem zelf gekozen paswoord (zoals omschreven in punt 5.2 ‘Wachtwoord’).

Indien de gebruiker zich het door hem gekozen wachtwoord niet meer herinnert, dient de gebruiker via de site een nieuw wachtwoord aan te vragen. De gebruiker dient daartoe zijn e-mailadres in te geven.

Unisono zal het nieuwe tijdelijke paswoord per e-mail naar de gebruiker sturen. Unisono kan beslissen dat de kosten die dit met zich meebrengt, ten laste van de aanvrager zijn.

6.2. Facebook of Google

Het is voor de gebruiker ook mogelijk om in te loggen via zijn Facebook- of Google-account.

Indien het e-mailadres dat gelinkt is aan het Facebook- of Google-account, gekend is in de betrokken databank van Unisono, dan wordt de gebruiker automatisch ingelogd en heeft hij op die manier toegang tot zijn MyUnisono -account. Unisono zal in dit geval geen nieuwe bijkomende (persoons)gegevens ontvangen van Facebook of Google omtrent de gebruiker. Let er wel op dat het e-mailadres waarmee de gebruiker zich via zijn Facebook- of Google-account wenst aan te melden, hetzelfde e-mailadres is waarmee hij zijn MyUnisono-account heeft aangemaakt. Indien dit niet het geval is en het e-mailadres bij Unisono niet gekend is voor deze specifieke doeleinden, dan zal de gebruiker rechtstreeks naar de registratiepagina van Unisono doorverwezen worden. Op deze pagina zullen enkele velden reeds ingevuld zijn met de data die Unisono van Facebook of Google heeft ontvangen omtrent de gebruiker. Hierna zal de gebruiker zich verder dienen te registreren en de werkwijze te volgen zoals hierboven omschreven in punt 5 ‘Registreren’ om een account aan te maken, en om vervolgens gebruik te kunnen maken van het MyUnisono-platform.

De gegevens van de gebruiker die we in dit geval van Facebook of Google ontvangen zijn enkel de gegevens die terug te vinden zijn op het publieke profiel van de gebruiker zoals zijn naam, voornaam, en eventueel zijn profielfoto. Unisono zal verder geen andere gegevens ontvangen, ook niet het paswoord dat gebruikt werd om in te loggen via deze account.

Unisono zal ook niets posten op de betrokken Facebook- of Googleaccount van de gebruiker.

7. Aansprakelijkheid van de aanvrager voor de niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden

De aanvrager en de gebruikers zijn ten volle verantwoordelijk voor de naleving van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Aansprakelijkheid van Unisono

De informatie op deze website is te goeder trouw opgesteld om uitleg te verschaffen over Unisono, het uniek platform dat overeenkomstig artikel XI.265 van het Wetboek van economisch recht en artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2019 houdende vaststelling van de nadere regels voor de administratieve vereenvoudiging voor de inning van auteursrechten en naburige rechten voor de openbare uitvoering van fonogrammen door PlayRight, Sabam en SIMIM samen werd opgericht. Indien zij toch onvolledig zou zijn of vergissingen zou bevatten kunnen PlayRight, Sabam en SIMIM hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Evenmin kunnen PlayRight, Sabam en SIMIM verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade, van welke aard ook, die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van of de toegang tot de website of die het gevolg is van of verband houdt met het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen op deze website.

PlayRight, Sabam en SIMIM mogen op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging de nodige wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen aan de informatie en het materiaal dat op deze website wordt vertoond.

9. Ontvangst van factuur

De gebruiker van het MyUnisono-platform geeft zijn akkoord om de factuur met betrekking tot de gevraagde toestemming per e-mail te ontvangen.

10. Intellectuele eigendomsrechten

Het materiaal dat op deze website kan geraadpleegd worden, met inbegrip van, zonder beperkingen, al het redactioneel materiaal, foto’s, illustraties en ander grafisch materiaal, en de namen, logo’s, handels- en dienstmerken zijn de materiële en intellectuele eigendom van PlayRight, Sabam en SIMIM, of van aan PlayRight, Sabam en SIMIM gelieerde vennootschappen of nog van derden met wie PlayRight, Sabam en SIMIM hiervoor licentie- of andere contracten hebben afgesloten, en kan beschermd zijn door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op de intellectuele eigendom. Het is niet toegelaten om het materiaal van onze website of een deel ervan te kopiëren, te herverzenden, verdelen, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden, te laten circuleren, bewerken of wijzigen. Wil u dit materiaal geheel of gedeeltelijk reproduceren of meedelen aan het publiek, dan moet u hiertoe over de uitdrukkelijke schriftelijke toelating van PlayRight, Sabam en SIMIM beschikken, tenzij dat volgens de desbetreffende wettelijke bepalingen ter zake niet noodzakelijk is.

Bedrijfsnamen, onderscheiden tekens, logo’s of tekeningen en modellen die op deze website eventueel voorkomen, kunnen beschermd zijn door intellectuele en industriële eigendomsrechten. Het is niet toegelaten dit beschermd materiaal vrij te gebruiken.
De databanken van PlayRight, Sabam en SIMIM, onder andere die van hun repertoire, die via deze website aan het publiek ter beschikking worden gesteld, zijn de exclusieve intellectuele eigendom van PlayRight, Sabam en SIMIM, zowel wat betreft de inhoud als de lay-out, structuur, samenstelling, indeling en taal.

Het is niet toegestaan deze databanken geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te kopiëren, te verzenden, te distribueren, te verspreiden, te verkopen, te publiceren, uit te geven, te doen circuleren, te bewerken of te wijzigen. Het is alleen toegelaten om de toegankelijke gegevens van deze databanken te raadplegen zonder ze te wijzigen. Voor elk exploitatie van deze databanken is dus de voorafgaande schriftelijke toelating van PlayRight, Sabam en SIMIM vereist, tenzij dit niet wettelijk verplicht is.

De automatische aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan onder geen enkel beding worden geïnterpreteerd in de zin van of gelijkgesteld worden aan het verkrijgen van een licentie of ander gebruiksrecht op de informatie, gegevens, producten of diensten beschermd door het intellectueel of industrieel eigendomsrecht.

11. Links

11.1 Aanbrengen van een hyperlink naar de website van Unisono

Indien u op uw eigen website een hyperlink wil aanbrengen naar de website van Unisono moet u hiervoor over de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming beschikken. U kunt uw verzoek sturen naar de webmaster.
 
11.2 Links naar websites beheerd door derden

De website van Unisono bevat links naar websites die niet onder toezicht van PlayRight, Sabam en SIMIM staan. PlayRight, Sabam en SIMIM controleren deze websites en de inhoud die erop terug te vinden is niet. PlayRight, Sabam en SIMIM dragen geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites.

12. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden worden beheerst en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die eruit kunnen ontstaan.

Neem contact op met Unisono